Aktuální cíle spolku STOP

Výrazně urychlit jednání ohledně omezení nákladní dopravy na komunikacích I/36 a II/333

Městský úřad podle ústního sdělení tajemníka pana Ing. Mrázka na posledním zasedání „starého“ zastupitelstva připravuje komplexní návrh změny dopravního značení, který by zamezil průjezdu tranzitní nákladní dopravy jak po I/36, tak po II/333.

Starosta a tajemník sice absolvovali několik jednání, nicméně faktické výstupy z nich, vyjma ústních proklamací, nejsou známy. Žádný viditelný krok k zákazu tranzitní nákladní dopravy na I/36 a k jejímu omezení na II/333 dosud nebyl realizován. Pravděpodobně bude nutné podpořit požadavek dalšími kroky, například petiční akcí, podporou okolních obcí, a podobně. Oficiální vedení města v tomto směru žádnou aktivitu nevyvíjí.

Iniciovat jednání o převodu komunikace I/36 na silnici druhé třídy

Podle minulého vedení města narazil tento návrh na odpor náměstka pro dopravu pardubického kraje, pana Duška. Jeho údajná argumentace, totiž že je potřeba počkat na realizaci tahu R35, ovšem postrádá jakoukoli logiku. Je potřeba stanovisko Kraje a dalších dotčených orgánů ověřit a zahájit jednání, která tentokrát budou podložena písemnými zápisy.

Iniciovat jednání ohledně koncepčního řešení systému parkování na místních komunikacích

Problém se týká velké části místních komunikací na území města. Je nutno problematická místa důkladně zmapovat, Stání na zatravněných plochách je zcela jistě přestupkem, a mimo jiné také znemožňuje řádnou údržbu zeleně, po které voláme. Po zmapování by měl následovat koncepční návrh řešení, především vytvoření parkovacích míst úpravou místních komunikací. Možností je celá řada.

Dopravní komise rady města zpracovala dva dokumenty, které se týkají komunikací ve městě. Jednak zpracovala dokument Koncepce oprav a rekonstrukcí komunikací, který obsahuje vyhodnocení stavu místních silnic a chodníků a navrhuje pořadí jejich oprav a především vyjmenovává kritická místa, která by měla být řešena přednostně. Dále dopravní komise zpracovala dokument Koncepce parkování ve městě. Tento dokument hodnotí situaci v celém katastru města, vyjmenovává a hodnotí možnosti, které se pro regulaci parkování nabízejí, a navrhuje postupné kroky, kterými by se situace měla zlepšovat. První dokument byl předán radě města v šestém měsíci roku 2015, druh dokument ve třetím měsíci roku 2016. Rada města nebyla schopna se do dnešního dne ani k jednomu z dokumentů vyjádřit. 

Angažovat se ve věcech územního plánování a urbanistických koncepcí města Lázně Bohdaneč

V průběhu jednání ohledně projektu „Čertoříšský“ se ukázalo, jak kusé jsou znalosti ohledně posloupnosti a významu jednotlivých kroků územního plánování. Územní plánování probíhá od úrovně celostátní přes krajskou až po místní. Na každé této úrovni probíhají pravidelné revize a změny. Při nich by měl městský úřad vystupovat iniciativně. Propagace jediného lázeňského města v kraji by z těchto dokumentů měla být jasně čitelná.

Totéž se týká urbanistického vedení rozvoje města. Město v minulosti mělo smlouvu s architektonickým studiem, tu však současné vedení vypovědělo.

Od počátku roku vycházejí od starosty města aktivity směřující k prodeji pozemků Za Pivovarem, které jsou v majetku města. Pozemky mají být prodány firmě pana Vašíčka (nájemce objektu Ideon v Pardubicích), který zde má vybudovat supermarket Penny. Jedná o poslední větší pozemek, kde je možné při prozíravém návrhu vytvořit architektonický celek, který by mohl korespondovat s profilem lázeňského města a výrazně tak pozvednout úroveň centra města. Supermarket rozhodně ničím takovým není. Pro tuto lokalitu je potřeba prosadit vytvoření fundované urbanistické studie.  

Iniciovat změnu územního plánu, kterou by se zrušila územní rezerva „Čertoříšský“

To bude možné v rámci plánované kontroly Územního plánu. Je potřeba precizně připravit dokumentaci pro tuto změnu územního plánu neboť se dá předpokládat vysoká aktivita firmy DITON a některých dalších majitelů pozemků.

 

 


 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *