Stanoviska organizací

Záporná stanoviska organizací

ČIL (Český inspektorát lázní a zřídel)

Výňatek z „VYHODNOCENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZNĚ BOHDANEČ“

Problémem je vedení přepravní trasy vytěženého materiálu po sinici II/333 směrem severovýchodním po hranici vnitřního území lázeňského místa Lázně Bohdaneč. K výše uvedené studii těžby vydal ČIL vyjádření č.j. MZDR 21517/2013-2/OZD-ČIL-V ze dne 17.6.2013, které je součástí dokladové části studie. Vyjádření obsahuje zásadní nesouhlas s vedením přepravní trasy podél vnitřního území lázeňského místa. Tento záměr je rovněž v rozporu s požadavky na změnu územního plánu uvedené v návrhu zadání, které vyplývají z Politiky územního rozvoje ČR, Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pardubice a požadavky
na rozvoj obce a ochranu hodnot jejího území, a to zejména:

  • vytváření podmínek pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi
  • přispívat k ochraně obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod využívaných ke koupání
  • zásadou pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách na území města Lázně Bohdaneč jsou předpoklady pro rozvoj lázeňské funkce. Tuto zásadu bude změna ÚP respektovat a k rozvoji lázeňství přispívat.
  • zajištění ochrany obyvatel před hygienickými závadami, a dalšími jevy týkajících se veřejného zdraví, které jsou stanoveny v územně analytických podkladech. Životní a obytné prostředí města, zajištění ochrany obyvatel před nepříznivými účinky dopravy (zejména hluk a exhalace) jsou základní priority pro hledání vhodných řešení.

ČIL požaduje doplnit požadavky na změnu územního plánu také z hlediska požadavků na životní prostředí přírodních léčebných lázní ve smyslu § 25 lázeňského
zákona, které stanoví § 8 odst. 5 a 6 a § 9 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb. ze dne 20.listopadu 2001 (vyhláška o zdrojích a lázních) a z hlediska dodržení ustanovení čl. V. odst. 15 Statutu lázeňského místa Lázně Bohdaneč. Současně ČIL upozorňuje na nesprávné posouzení hladiny hluku podél lázeňského areálu, které bylo provedeno v rámci studie těžby. Ve smyslu přílohy č. 3 nařízení vlády č.272/2011 Sb. se nejedná o chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor, ale o chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní.

Vzhledem ke skutečnosti, že přeprava vytěženého materiálu směrem severovýchodním bude probíhat ve značné intenzitě a to po dobu 19 – 20 let, považuje ČIL její dlouhodobý negativní vliv na prostředí ve vnitřním území lázeňského místa z hlediska ochrany přírodních léčebných lázní za neúnosný. Návrh zadání nenabízí žádné varianty řešení a nebyly ani vyčerpány všechny možnosti jednání. ČIL tedy v současné době považuje návrh přepravy vytěženého materiálu směrem severovýchodním za nedořešený a jeho nesouhlasné stanovisko z vyjádření ke studii těžby nadále trvá.

Léčebné lázně Bohdaneč, a.s.

Při ústním jednání vyjádřili zástupci Léčebných lázní Bohdaneč naprosto zásadní nesouhlas s realizací záměru a to ze dvou důvodů:

  • zásadní nesouhlas s jakýmkoli navýšením těžké nákladní dopravy na hranici vnitřního lázeňského území
  • intenzivní obava ze změn v hydrologických poměrech okolí ložisek rašeliny

 

Myslivecké sdružení Živanice

 

Obec Černá u Bohdanče

 

Obec Živanice

 

Další informace pro stránku se zpracovávají

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *