Problémy v dokumentaci

Problémy v dokumentaci a veřejné prezentaci záměru těžby

Chyby a nedostatky v územní studii:

  • ve studii deklarovaná tonáž nákladního vozidla je 35 tun – dnes firma DITON používá návěsové soupravy o nosnosti 27 tun (dle technické specifikace výrobce návěsu)
  • územní studie nebyla doplněna o popis nákladní soupravy, kterou bude štěrkopísek dopravován, a to přesto, že ve svém stanovisku o to Městský úřad Lázně Bohdaneč jako zadavatel studie výslovně žádá
  • porovnání intenzity dopravy vycházející z oficiálního sčítání Ředitelství silnic a dálnic z roku 2010 pracuje pouze se základním rozdělením vozidel na osobní a nákladní, nepracuje ani s kategorií nákladních souprav ani s podrobným členěním nákladní dopravy na jednotlivé kategorie, a to přesto, že tyto výsledky jsou veřejně k dispozici
  • grafy porovnání zvýšení dopravní zátěže uvedené ve studii jsou zcela nesmyslné, počty „čtverečků“ nárůstu intenzity dopravy jsou zkresleny ve prospěch vize projektu těžby
  • Česká lázeňská inspekce k záměru nikdy nevydala souhlasné stanovisko

Chyby v EIA:

  • chybně použitý program HLUK+ pro výpočet hlukové zátěže z dopravy – přírůstek vozidel je přičten do počtu nákladních vozidel, měl by být přičten do počtu nákladních souprav, výpočet nárůstu hlukové zátěže je tedy proveden chybně
  • chybí jakékoli posouzení vibrací způsobených ve městě nárůstem intenzity těžké nákladní dopravy související se záměrem

Chyby v kapitole 4 Speciálu bohdanečského Zpravodaje:

  • nepočítá s rozdělením nákladních vozidel na kategorie, a to přesto, že počet nákladních souprav byl z měření provedeného 14.1.2014 v předané zprávě k dispozice a podrobné výsledky byly k dispozici na vyžádání u zpracovatele měření – uváděný maximálně šestiprocentní nárůst je téměř nesmyslné číslo
  • v popisu grafu ve spodní části strany 5 je uveden zavádějící popis nákladních souprav, který evokuje, že této skupiny se nárůst netýká, pravdou je ale pravý opak, nárůst je pouze v této skupině vozidel, takže graf je nesmyslný

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *