Postup při rozdělování mandátů

Oficiální dokument Českého statistického úřadu

Podrobný popis postupu při rozdělování mandátů ve volbách do zastupitelstev obcí a městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hl.m.Prahy (dále jen „zastupitelstvo obce“ nebo „obec“)

Pokud bylo území obce, jehož zastupitelstvo se volí, rozděleno pro volby na více volebních obvodů, platí dále uvedený postup pro každý volební obvod samostatně, není-li uvedeno jinak.

 1. Ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování ze všech volebních okrsků obce (volebního obvodu) se zjistí celkový počet platných hlasů pro jednotlivé kandidátní listiny a jejich kandidáty.
 2. Zjistí se celkový počet platných hlasů pro všechny kandidátní listiny v obci (volebním obvodu).
 3. Pokud bylo pro volbu zastupitelstva obce podáno více kandidátních listin než jedna, vypočítá se pro každou kandidátní listinu samostatně číselná hodnota (tzv. “přepočtený základ“) pro zjištění, zda kandidátní listina splnila předepsané kvórum pro vstup do skrutinia tak, že se:
  • počet platných hlasů v obci (volebním obvodu) celkem dělí počtem volených členů zastupitelstva
  • tento podíl se vynásobí počtem kandidátů dané kandidátní listiny,  maximálně však počtem rovným počtu volených členů zastupitelstva v případě, že na kandidátní listině byl uveden zvýšený počet kandidátů o 1/3 (do tohoto počtu kandidátů se nezapočítávají kandidáti odvolaní nebo ti, kteří odstoupili).
 4. Počet platných hlasů pro kandidátní listinu se dělí jejím přepočteným základem a zjistí se, které kandidátní listiny dosáhly alespoň 5 % podílu získaných hlasů na přepočteném základu, tj. dosáhly kvóra pro vstup do skrutinia.
 5. Ke kandidátním listinám, které kvóra nedosáhly a k hlasům pro ně odevzdaným se nadále nepřihlíží.
 6. Pokud by podle dosavadních výpočtů nepostoupily do skrutinia alespoň dvě kandidátní listiny, sníží se kvórum o 1 % a opakuje se postup podle bodů 4 a 5, dokud není splněna podmínka postupu alespoň dvou kandidátních listin do skrutinia.
 7. Je-li splněna podmínka účasti alespoň dvou kandidátních listin ve skrutiniu, zjistí se, zda je na nich uvedeno tolik kandidátů (bez odvolaných a těch, kteří odstoupili), že bude obsazena alespoň nadpoloviční většina mandátů v obci (ve volebním obvodu) a zda bude zvoleno alespoň 5 členů zastupitelstva obce (zde již nikoliv v rámci volebního obvodu, ale v rámci celé obce).
 8. Pokud by nebyl zvolen dostatečný počet členů zastupitelstva, sníží se kvórum o další 1 % a opakuje se postup podle předchozího bodu 7, dokud není splněna i tato podmínka.
 9. Pokud byla pro volbu zastupitelstva obce podána pouze jedna kandidátní listina, postup podle bodů 3 až 8 se neuplatní.
 10. Počet platných hlasů pro každou kandidátní listinu, která vstoupila do skrutinia, se dělí postupně čísly 1, 2, 3, 4 a dále vždy číslem o 1 vyšším tak, aby se vypočítalo tolik podílů, kolik kandidátů této strany je uvedeno na kandidátní listině (odvolaní kandidáti a kandidáti, kteří odstoupili, se nepočítají).
 11. Všechny podíly vypočtené podle předchozího bodu se seřadí sestupně podle velikosti a uvede se seznam tolika nejvyšších podílů, kolik mandátů se v obci (volebním obvodu) rozděluje – tj., kolik členů zastupitelstva se volí.
 12. Za každý podíl obsažený v tomto seznamu obdrží kandidátní listina jeden mandát. Pokud by byly 2 nebo více podílů stejných, rozhodne o jejich pořadí větší počet platných hlasů pro kandidátní listinu, v případě shody i těchto počtů rozhodne los.
 13. Mandáty přidělené kandidátní listině se přikáží jednotlivým kandidátům následovně:
 • pokud je jich na kandidátní listině více než jeden, vypočítá se průměrný počet hlasů pro jednoho kandidáta (nepočítají se odvolaní kandidáti a kandidáti, kteří odstoupili),
  • vypočtený průměr se nezaokrouhluje a hodnota celé části se zvýší o 10 % (přičte se 1/10 celé části průměru),
  • hodnota průměru zvýšená o 10 % se uvede jako hranice, ke které se porovnávají počty hlasů pro jednotlivé kandidáty,
  • kandidát, který počtem hlasů této hranice dosáhne, se pro přikázání mandátu posune na první místo pořadí,
  • je-li takových kandidátů více, seřadí se sestupně podle počtu získaných hlasů, jsou-li počty hlasů shodné, rozhodne o pořadí přikázání mandátu původní pořadí kandidáta na hlasovacím lístku,
  • pokud žádný z kandidátů hranice nedosáhne, mandáty se kandidátům přikáží v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
 1. Kandidáti, kteří neobdrželi mandát, se stávají náhradníky, přičemž jejich pořadí se stanoví podle stejných pravidel jako při přikázání mandátu. Nezískala-li kandidátní listina žádný mandát, její kandidáti se náhradníky nestávají.

V Praze dne 7. července 2014

Příklad výpočtu mandátů

Pod následujícím odkazem naleznete příklad výpočtu mandátů podle výše uvedených pravidel.

Soubor je ve formátu PDF. Pro návrat na tuto stránku prosím použijte tlačítko Zpět ve vašem prohlížeči.

Příklad výpočtu mandátů ve volbách do obecního zastupitelstva

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *