Josef Štěpanovský reagoval na články paní starostky Jeníčkové a pana Ing. Klicpery v bohdanečském Zpravodaji.

Vážení spoluobčané,

po přečtení únorového Zpravodaje – Speciálu jsem nabyl dojmu, že už do dalších čísel této tiskoviny nemá jakýkoliv smysl přispívat. Svůj názor jsem ovšem musel změnit po přečtení posledního čísla Zpravodaje – Zpravodaje č. 2 – duben 2014. Zveřejněné demagogické příspěvky paní starostky Jeníčkové a pana Ing. Klicpery mě nadzvedly ze židle, a proto na ně musím reagovat.

Nejdříve bych chtěl reagovat na článek paní starostky, ve kterém uvádí, že bohdanečský Zpravodaj nemůže být nezávislá tiskovina, neboť ho platí město a za jeho obsah je odpovědná. O této odpovědnosti máme však, ale zřejmě každý jiné představy. Dle mého názoru každý občan města má právo do Zpravodaje zaslat článek a ten mu bude otištěn – pokud se tedy nebude jednat o článek, jehož obsah bude neslušný, neetický, případně odporující zákonu. Takto si představuji demokratickou výměnu názorů a ústavně garantovanou svobodu slova. Představa paní starostky je však zřejmě taková, že si zaslaný příspěvek přečte, a když se jí obsah nelíbí nebo nehodí, vloží do něho své komentáře a tím ho „vylepší“. Takto to udělala ve Zpravodaji – Speciálu s mým příspěvkem a příspěvkem pana Karafiáta, aniž by o této úpravě autory informovala, natož aby jim dala prostor se nějakým způsobem bránit. Obdržel jsem pouze stručný e-mail s oznámením, že můj příspěvek bude zveřejněn druhý den ve Zpravodaji – Speciálu. V této souvislosti je zajímavé, že paní starostka autorsky nezasáhla a neupravila zaslané příspěvky příznivců těžby štěrkopísku. Zřejmě tyto články žádné „vylepšení“ nepotřebovaly. Pokud se tedy chceme bavit o odpovědnosti a korektnosti, tak by si paní starostka měla uvědomit, že její účelové zasahování do zaslaných příspěvků, vyjadřujících odlišné názory, bez souhlasu jejich autorů je minimálně neslušné.

Po těchto špatných zkušenostech, které mám s bohdanečským Zpravodajem, si jako zastupitel města kladu otázku, zda má význam Zpravodaj dále vydávat, když je evidentně závislý na libovůli jednoho člověka. Jakýkoliv autor příspěvku, jehož obsah nebude v souladu s názorem paní starostky – demokraticky zvoleného cenzora, nemá jistotu, že jeho článek bude zveřejněn ve znění, v jakém byl zaslán redakci Zpravodaje.

K zamýšlené těžbě štěrkopísku, které se především ve svém úvodním slově paní starostka věnuje, se podle mého názoru již nemá význam dále vyjadřovat. Naše názory jsou zcela rozdílné a všem poměrně známé. Ze strany příznivců i odpůrců těžby bylo již řečeno tolik, že každý občan se na základě dostupných informací může svobodně rozhodnout a svůj názor vyjádřit v blížících se komunálních volbách.

Pan Ing. Klicpera ve svém článku uvádí, že diskuse ohledně písníku je vedena anonymními křiklouny, kteří mají využívat středověké a podpásové argumenty na úrovni emocí a nikoliv argumenty věcné. Dle mého názoru se pan Ing. Klicpera hluboce mýlí, neboť odpůrci těžby štěrkopísku nejsou žádní anonymní křiklouni. Občanské sdružení, založené odpůrci těžby, na svých internetových stránkách jasně uvádí, kdo za něho jedná, a uvedlo konkrétní důvody proti navrhované těžbě. Rovněž o občanech, kteří se zapojili do diskuse na jednání zastupitelstva dne 20. 3. 2014, nelze konstatovat, že by jednali anonymně a používali středověké argumenty. Pouze zdůvodnili svůj postoj proti těžbě a položili otázky paní starostce jako jednomu z hlavních zastánců těžby, na které bohužel dle mého názoru nedostali žádnou konkrétní odpověď. Autor oslavného článku na téma těžba štěrkopísku se velmi mýlí, i pokud jde o jeho tvrzení o propagandě v podobě rozesílání údajně hloupých a manipulujících tiskovin a videí. Autorovo přirovnání odpůrců těžby k ministru nacistické propagandy a válečnému zločinci Josephu Goebbelsovi je pak už zcela ubohé a za hranicí slušného chování. Pokud paní starostka hovoří o své odpovědnosti za obsah Zpravodaje, měla nepochybně z titulu své funkce proti zaslanému příspěvku pana Ing. Klicpery zasáhnout.

Pan Ing. Klicpera opakovaně zdůrazňuje, že jako odborník na problematiku hodnocení vlivů na životní prostředí je schopen kvalifikovaně posoudit vliv záměru společnosti DITON s.r.o. na stav životního prostředí. Dle vlastních internetových stránek (www.ekoing.eu) se pan Ing. Klicpera prezentuje jako nezávislý ekolog. Chtěl bych občany informovat, že je to právě pan Ing. Klicpera, který se podílel na vypracování oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí společnosti DITON s.r.o. (viz. strana 133 oznámení). Zřejmě však bez jakéhokoliv nároku na finanční plnění nebo jiné plnění ze strany společnosti DITON, neboť se jedná o „nezávislého ekologa“. Oznámení záměru bylo předloženo Krajskému úřadu Pardubického kraje, který dne 18. 2. 2014 uložil společnosti DITON s.r.o. toto oznámení doplnit, neboť bylo zpracováno nedostatečně.

Označení se za nezávislého ekologa proto považuji za zavádějící a úsměvné. Z dosavadní činnosti a hysterické argumentace pana Ing. Klicpery je naprosto zjevné, jaké zájmy v předmětné věci hájí a prosazuje.

Závěrem bych chtěl uvést, že cílem tohoto článku není dosažení omluvy nebo vysvětlení, že úprava mého článku byla ku prospěchu věci. Cílem bylo poukázat na nepřípustnost cenzury v jakékoliv podobě a možnost každého občana svobodně se vyjádřit k jakémukoliv tématu.

Josef Štěpanovský
zastupitel města Lázně Bohdaneč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *