Skutečné zvýšení intenzity dopravy

Jaké bude zvýšení dopravy v souvislosti s plánovanou těžbou

Ve Speciálu Zpravodaje k Záměru těžby štěrkopísku a rekreace „Čertoříšský“ byly zveřejněny neúplné, zavádějící a mylné informace. V části věnované problematice zvýšení intenzity dopravy autor porovnává intenzitu nákladní dopravy. Zcela však zamlčuje, že ve sčítání dopravy, a to jak ve sčítání z roku 2010, tak ve sčítání provedeném 14.1.2014,  jsou do počtu nákladních vozidel zahrnuty jak lehké nákladní automobily, tak střední nákladní automobily. Navíc ve druhém grafu na straně 5 jsou naprosto mylně uvedeny údaje o středních nákladních vozidlech. Tato čísla se správně měla týkat nákladních souprav, tedy právě těch vozidel, která budou těžaři používat.

Přitom lehké nákladní automobily do 3,5 tuny, tedy vlastně malé dodávky, tvoří například bezmála polovinu všech nákladních vozidel projíždějících ulicí Dr.Tyrše. Hluková a vibrační zátěž způsobená dodávkou je samozřejmě daleko nižší než v případě průjezdu těžké nákladní soupravy.  Například výpočtový koeficient zatížení komunikace podle metodiky Ředitelství silnic a dálnic je pro lehká nákladní vozidla 0,1, zatímco pro návěsové soupravy je 2,3 , tedy dvacettřikrát vyšší. Další kategorií vozidel vstupujících do výpočtů jsou střední nákladní auta do 10 tun celkové váhy, to jsou typicky vozidla velikosti Avie nebo velké dodávky. Ty tvoří zhruba pětinu nákladního provozu. Dále potom jsou tu těžká nákladní vozidla o váze vyšší než 10 tun. Poslední kategorií jsou nákladní soupravy. Je přitom naprosto zřejmé, že doprava štěrku bude probíhat právě soupravami, a to soupravami o maximální povolené celkové hmotnosti 48 tun.

Počty vozidel všech zmíněných kategorií jsou uvedeny jak ve výsledcích oficiálního sčítání intenzity dopravy z roku 2010, tak byly dostupné u sčítání provedeného 14.1.2014.

Tvrdím proto, a mám pro své tvrzení nevyvratitelnou oporu ve výsledcích sčítání intenzity dopravy, že tabulka na straně 4 Speciálu neříká téměř nic o skutečném zvýšení dopravní zátěže města ve spojitosti s těžbou, údaj o šestiprocentním nárůstu nákladní dopravy je zavádějící, a dále že graf ve spodní části strany 5 Speciálu je zcela nesmyslný.

Vezmeme-li v úvahu data zjištěná sčítáním dne 14.1.2014, a to jakými soupravami bude těžařská firma štěrkopísek přepravovat, potom jsou výsledky následující:

Nárůst v počtu projíždějících nákladních souprav v ulici Dr.Tyrše je 19,9% pokud bereme v úvahu počet vozidel za celý den. Pokud budeme počítat pouze denní provoz od 6 do 18 hodin, a nárůst dopravy bude skutečně pouze v tuto dobu, pak je to 26,7%.

V ulici Langrově by přibylo 12,9% z celodenního počtu souprav, případně 17,9% v denním provozu.

Správně bychom měli počítat také s rozdělením nákladních souprav ještě na střední nákladní vozidla s přívěsem, těžká nákladní vozidla s přívěsem a návěsové soupravy, tak jak to činí oficiální sčítání dopravy z roku 2010, potom by po použití přepočtových koeficientů vyšla následující čísla:

V ulici Dr.Tyrše by celodenní nárůst počtu  návěsových souprav činil 30,6%, nárůst denního provozu těchto souprav by byl 41,0%.

V Langrově ulici by jezdilo o 20,9%  nákladních souprav víc, pokud budeme počítat celodenní provoz, počítáme-li provoz v denních hodinách, potom to bude o 29,2% nákladních souprav více.

Dlužno podotknout, že opravdová zátěž bude ještě větší, protože stále mluvíme o všech návěsových soupravách. Reálně bude doprava štěrkopísku probíhat těmi nejtěžšími z nich, kamiony o celkové hmotnosti 48 tun.

Všechny uvedené údaje jsem schopen doložit. Podrobnější informace o problémech s intenzitou dopravy v Lázních Bohdaneč naleznete na specializovaných stranách tohoto webu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *